Today's Transit

new delhi | Sun Sep 27 02:23:10 IST 2020
Transit
Vaar (Weekday) : Sunday
Tithi : Ekadashi(Shukla)
Nakshatra : Shravana
Karna : Vanija
Yoga : Sukarmana
Sun Rising Time : 06:14:46AM
Sun Setting Time : 06:08:59PMPlanets Signs Amsha Nakshatra(Ch)
Asc Cncr 18:33:06 Ashl(1)
Sun Virg 09:11:39 UPha(4)
Moon Cpcn 12:47:39 Abhi(1)
Mars (R) Arie 01:03:43 Ashw(1)
Merc Libr 04:27:35 Chit(4)
Jup Sagi 22:41:22 PAsh(3)
Ven Cncr 28:01:46 Ashl(4)
Sat (R) Cpcn 00:18:58 UAsh(2)
Rahu (R) Taur 28:55:23 Mrig(2)
Ketu (R) Scor 28:55:23 Jyes(4)
Urn (R) Arie 14:58:13 Bhar(1)
Nep (R) Aqua 24:06:45 Shat(2)
Plu (R) Sagi 27:28:32 UAsh(1)